تلفات و خسارات ارتش اسرائیل ۴ برابر بیش از جنگهای سابق خواهد بود(چت)
تلفات و خسارات ارتش اسرائیل ۴ برابر بیش از جنگهای سابق خواهد بود


منبع:محبوب فان بزرگ ترین چت روم ایران

پاسخ ظریف به توییت ترامپ درمورد جنگ‌های ایران(چت)پاسخ ظریف به توییت ترامپ درمورد جنگ‌های ایران


منبع:محبوب فان بزرگ ترین چت روم ایران